Gestapo

Geheime Staatspolizei = Polizia Segreta di Stato.